DigiPed – tilbud om et kurs i universitetspedagogikk for Nord ansatte

Hva er god nettundervisning og hvordan kan du bruke digitalpedagogiske verktøy hensiktsmessig? Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) inviterer til et universitetspedagogisk kurs med fokus på nettpedagogikk.

Photo by Julia M Cameron on Pexels.com

Nettbasert undervisning har andre rammebetingelser enn ordinær campusundervisning. En underviser på nett må derfor tenke annerledes, helt fra planlegging til gjennomføring og evaluering. 

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) inviterer nå til et universitetspedagogisk kurs med fokus på nettpedagogikk, våren 2021: DigiPed. ​

Hele kurset vil foregå på nett, både med ressurser og arbeidskrav i Canvas og gjennom undervisning på Zoom. Det legges opp til seks korte synkrone samlinger mellom februar og juni i 2021. Kurset skal styrke deltakernes digitalpedagogiske og praktiske undervisningskompetanse. Omfanget på kurset er 40-50 timer inkludert undervisning og egeninnsats. Godkjent kurs kan inngå som en del av Nord universitets krav til universitetspedagogisk kompetanse. 

– Dette kurset er for fagansatte som ønsker å løfte undervisningen sin ved å først og fremst tenke læring og hvordan digitalpedagogiske metoder kan støtte læringsprosessen. Selv om fokuset er nettbasert undervisning, vil kurset også være nyttig for fagansatte som kombinerer undervisning på nett og fysisk på campus. Kurset kan tas av både fast- og midlertidig ansatte, sier Randi Stemland, leder for KOLT.

Påmelding fra 16. desember

Kurset åpner for påmelding 16. desember. Det kommer mer informasjon om kurset og påmelding i e-post til alle ansatte. Det er åpen påmelding, og det blir en begrensning på 25 deltakere. ​​

Om kurset: Utvikling av egen undervisning i et fagfellesskap

I dette kurset vil deltakerne få innsikt- og trening i å bruke læringsteknologi for å fremme aktiv læring. Kurset er praktisk rettet med forankring i modeller for undervisningsplanlegging og læringsprosesser samt relevant læringsteori. 

Gjennom kurset skal du utvikle et undervisningsopplegg som skal gjennomføres og vurderes i løpet av våren eller høsten 2021. Det legges også opp til kollegaveiledning med observasjon og tilbakemelding på undervisningsopplegget. Gjennom utviklingsprosessen i kurset får du reflektere rundt egen undervisningspraksis sammen med kolleger, og du får trening i å vurdere hvordan IKT-pedagogiske ressurser kan brukes i undervisning.

Tema i kurset vil være (endringer kan forekomme):
• Læring og ulike læringstyper
• Sosialisering og relasjonsskaping på nett
• Planlegging av nettbasert undervisning
• Smart bruk av Canvas for strukturering og aktivisering
• Synkron og asynkron studentaktivisering
• Bruk av video og podcast i undervisning
• Vurdering og evaluering

Overordnet skal deltakerne kunne:

  1. planlegge nettbasert undervisning i et emne (ikke nødvendigvis et helt emne)
  2. gjennomføre nettbasert undervisning
  3. være i stand til å evaluere og vurdere digitale undervisningsaktiviteter

Author: koltnordno

Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT) bistår fagmiljøene ved Nord universitet i planleggingen og utviklingen av fleksible og nettstøttede studier. Ved hjelp av pedagogiske metoder og digitale verktøy tilrettelegger vi blant annet for nettbaserte studier, produserer videoforelesninger, legger til rette for nettbaserte studentaktiviteter, tilbyr kompetanseheving til underviserne, gir råd og veiledning.

Leave a Reply

%d